TAM METİN
 

Perinatoloji Dergisi 2001; 9(1): 53-56

Online Yayın Tarihi: 1 Aralık 2004
 
Olgu Sunumu

Fetal Over Kisti

 

Halil ASLAN, Alpaslan AKYOL, Volkan ÜLKER, Ceyhun NUMANOĞLU, Ahmet GÜL, H.Cemal ARK

 

SSK Bakırköy Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Hastanesi-İstanbul

 
Özet
 

Konunun önemi: Büyük ve kanayan ya da torsiyone olan fetal over kistleri prenatal ultrasonografik incelemede kolaylıkla tanınabilir. Prenatal ultrasonografinin yaygın olarak kullanılması fetal over kistlerinin daha sık ve erken tanısını olanaklı kılmıştır.

Olgu: Bu yazıda, ultrasonografik incelemeyle prenatal tanısı konmuş, termde fetal over kist olgusu sunulmuştur. Sezaryenle doğurtulan fetus postpartum ikinci günde opere edilmiş ve sorunsuz olarak taburcu edilmiştir.

Sonuç: Fetal over kistlerinin ultrasonla prenatal tanısı mümkün olup kanama ya da torsiyonla komplike olmadıkça prognozu iyidir.

Anahtar kelimeler: Fetal over kisti, Prenatal tanı

Fetal over kistleri genellikle küçük ve asemptomatiktir.Yenidoğan otopsilerinin yaklaşık üçte birinde over kisti saptanmıştır. Ancak büyük boyutlara ulaşan, torsiyon ya da kanamayla komplike olan fetal over kistlerinin üriner veya gastrointestinal sisteme ait kitlelerle ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir [#1].

Ultrasonografi ile prenatal tanısı konulan bir fetal over kisti olgusu literatür ışığında incelendi.

Olgu

 

Yirmi bir yaşındaki primigravid gebe prenatal kontrol amacıyla SSK Bakırköy Doğumevi Perinatoloji Polikliniğine başvurdu. Son adet tarihine göre termde olduğu anlaşılan hastanın öyküsünde gebeliğin beşinci ayına kadar devam eden aşırı bulantı ve kusması dışında geçirilmiş hastalık, travma, allerji ve ilaç kullanımının olmadığı öğrenildi.

Kan ve idrar tetkikleri normal olan gebede Rh uyuşmazlığı saptanmadı. Gebeliğin 28’inci haftasında yapılmış olan 50 gr oral glukoz yükleme testinin normal sınırlarda olduğu görüldü.

Ultrasonografik incelemede makat prezentasyonda, amnion sıvı miktarı normal tek fetus izlendi. Plasenta arka duvar yerleşimliydi. Fetal abdomende kistik bir kitle gözlendi (Resim 1). Her iki fetal böbreğin önünde soldan sağa orta hattı geçen basit kistik kitlenin boyutları 100x74x64 mm olarak ölçüldü. Barsakları sağa doğru itmiş olan düzgün sınırlı kistin kaudal kısmında mesane ayrıca gözlendi.

Üriner ve gastrointestinal sisteme ait patoloji saptanmayan dişi fetusa bu bulgularla sol fetal over kisti ön tanısı kondu. Ortalama fetal biometri son adet tarihi ile uyumlu olarak 39+ hafta bulundu. Tahmini doğum ağırlığı ise 4490 gramdı. Hastaneye yatışının altıncı saatinde aktif doğum eylemine giren gebe primigravid makat prezentasyon, iri bebek endikasyonu ile sezaryene alındı ve 4600 gram ağırlığında, 54 cm boyunda, birinci dakika Apgar’ı 8 olan canlı bir kız bebek doğurtuldu.

Erken neonatal dönemde yapılan batın ultrasonografisinde de over kisti düşünülen hasta post partum ikinci günde abdominal kitle endikasyonu ile opere edildi. Sağ overin normal olarak izlendiği olguda sol overden kaynaklanan yaklaşık 10 cm çapındaki kistik kitle çıkarıldı. Makroskopik incelemede açılmış ve kollabe olmuş haliyle 7 cm çapında, dış yüzünde 2 cm uzunluğunda ve 0.3 cm çapında tuba dokusu bulunan, duvarı düzgün ve ince fibröz yapıda kistik kitle gözlendi.

Histopatolojik tanısı düzenli tubal yapı ile birlikte kimi kesitlerinde multipl foliküllerin izlendiği paraovaryan kist olarak bildirilen hastanın postoperatif dönemde sorunu olmadı.
 

Tartışma

 

Obstetrik ultrasonografinin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte fetal ovaryan kist ve tümörlerinin daha sık ve erken tanısı mümkün olmaktadır [#2]. Fetal ovaryan kistler antenatal olarak sık rastlanan intraabdominal kitlelerdir. Dişi bir fetusta kistik abdominal kitle saptandığında; intestinal duplikasyon, hidronefroz, mesane distansiyonu, mekonyum peritoniti, intestinal obstrüksiyon, hidrometrokolpos, duodenal atrezi, lenfanjiyoma ve renal, mezenterik, urakal, omental, koledok ve over kistleriyle ayırıcı tanısı yapılmalıdır [#3], [#4], [#5].

Olgunun prenatal ultrasonografik incelemesinde her iki böbreğin normal boyut ve yerleşimde olması, kitlenin bası etkisine rağmen fetal mesanenin de izlenebilmesi bizi üriner sisteme ait bir patolojiden uzaklaştırmıştır. Dilate veya hiperekojen barsak segmentleri ve fetal asit gibi belirleyici bulguların yokluğu da, intestinal obstruksiyon ve mekonyum peritoniti gibi gastrointestinal bozuklukları düşündürmemektedir. Dişi fetusta saptanan kitlenin tanımlanmış ultrasonografik özellikleriyle en uygun tanısının fetal over kisti olabileceği düşünülmüştür.

Fetal ovaryan kistlerin oluşumu ile ilgili çeşitli görüşler bildirilmiştir. Verilere göre fetal overin plasental ve maternal hormonlarca aşırı uyarılması kist oluşumunda önemli bir unsur olarak görülmektedir. Böyle bir aşırı uyarı diabetik, preeklamptik ya da Rh izoimmünizasyonu bulunan gebelerin (olasılıkla büyümüş plasentadan fazla miktarda salınan plasental koryonik gonadotropinlere bağlı olarak) bebeklerinde over kisti insidansının artışını da açıklamaktadır.

Bir başka hipoteze göre internal teka hücrelerinde enzimatik bir bozukluğa ya da artmış sekresyona bağlı olarak anormal hCG artışı ya da 20-30 gebelik haftaları arasında erken FSH artışı kist oluşumuna neden olmaktadır. Over kistleri ile fetal hipotiroidi arasında bir ilişki olabileceği de öne sürülmüş ancak bu hipotezlerin hiçbiri kanıtlanamamıştır [#6], [#7].

Yapılan maternal incelemelerde fetusun plasenta kaynaklı hormonlarca aşırı uyarılmasına neden olacak diyabet, preeklampsi ya da Rh isoimmünizasyonu gibi patolojilere rastlanmamıştır. Dişi bir fetusta ultrasonografik olarak intraabdominal kistik kitle saptandığında seri izlemlerinin yapılması gerekir. Bu kistler sekel bırakmadan gerileyebildiği gibi varlığını sürdürebilir. Basit kistler genellikle terme yakın yada erken neonatal dönemde geriledikleri için intrauterin tedaviye ya da akciğer matürasyonu tamamlanmadan doğum eyleminin başlatılmasına gerek yoktur. Böyle olgularda doğumu izleyen aylarda ultrasonografik değerlendirme tutulacak en uygun yoldur [#8].

En sık karşılaşılan komplikasyon torsiyondur. Daha önce basit görünümlü bir kistin içinde yoğun hiperekojen görünümü izleyen kompleks heterojen bir yapının ya da kist tabanında seviye veren bir çökeltinin belirmesi torsiyon lehine kabul edilmelidir. Eğer ovaryan torsiyon varsa doğumu takiben derhal cerrahi girişim yapılmalıdır. Olgumuzun prenatal ultrasonografik incelemelerinde torsiyon ya da kanama düşündürecek bulgular saptanmamıştır. Ancak kistin büyüklüğü nedeniyle, neonatal dönemde oluşabilecek komplikasyonlar göz önüne alındığında cerrahi girişim bir seçenek olarak düşünülebilir.

Over kistlerinin diğer komplikasyonları nadir görülür.Gastrointestinal obstruksiyon, polihidramnios, ovaryan otoamputasyon bildirilmiştir. Kistin rüptürü çok nadirdir. Aşırı kanama ya da asite bağlı solunum zorluğu görülebilir. Ayrıca gonadı korumaya yönelik değerlendirmeyle seçilmiş olgularda ovaryan kist dekompresyononun başarılı olduğu bildirilmiştir. Abdomende yer değiştiren 4 cm’den büyük basit kistlerin ya da hızlı büyüyen kistik kitlelerin dekompresyonuyla torsiyon ve diğer komplikasyonların azaldığı gösterilmiştir.

 

Kaynaklar

 

[#1]. De Sa DJ. Follicular ovarian cyst in stillbirth and neonates. Arch Dis Child 1975; 50:45-50

[#2]. Güneş M, Kayıkçıoğlu F, Kandemir Ö, Pata Ö, Dölen İ, Haberal A. Fetal Over Kisti. Perinatoloji Dergisi 1996; 4:8

[#3]. Perrotin F, Roy F, Potin J, Lardy H, Lansac J, Body G. Ultrasonographic diagnosis and prenatal management of fetal ovarian cysts. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2000; 29:161-9

[#4]. Armentano G, Dodero P, Natta A, Magillo P, Sugliano GC. Fetal ovarian cysts: prenatal diagnosis and management. Report of two cases and review of literature. Clin Exp Obstet Gynecol. 1998; 25:88-91

[#5]. Lombardi Mistura E, Pasquini R, Amadio C, Salvatore G, Carlucci A. Ovarian cysts diagnosed in utero: Report of 2 clinical cases. Pediatr Med Chir 2000; 21:199-200

[#6]. Evers JL, Rolland R. Primary hypothroidism and ovarian activity. Evidence for an overlap in the synthesis of pituitary glicoproteins. Br J Obstet Gynaecol 1981; 88:195

[#7]. Jafrei SH, Bree RL, Silver TM, et al. Fetal ovarian cysts; sonographic detection and association with hypothroidism. Radiology 1984;150:809-12

[#8]. Avni EF, Godart S, Israel C, et al. Ruptured ovarian cyst presenting as a wandering tumor in a newborn; antenatal diagnosis and postnatal assessment. Pediatr Radiol 1983;13:169-71

[#9]. Brandt ML, Luks FI, Filiatrault D, Ganel L, Desjardins JG, Youssef S. Surgical indications in antenatally diagnosed ovarian cysts. JPediatr Surg 1991;26:276-81

[#10]. Crombleholme TM, Craigo SD, Garmel S, D’alton ME. Fetal ovarian cyst decompression to prevent torsion. J Pediatr Surg 1997; 32:1447-9