TAM METİN
 

Perinatoloji Dergisi 2006; 14(3): 147-149

Online Yayın Tarihi: 30 Ekim 2006

Olgu Sunumu

24 Haftalık Kısmen Rüptüre Rudimenter Horn Gebelik; Ultrasonografi ile Tanı: Olgu Sunumu

 

Mehmet Karaca*, Ahmet Göçmen**

 

*Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kars, **Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep

 

Özet

Amaç: 24 haftaya kadar gelişmiş, ultrasonografi ile tespit edilen kısmen rüptüre rudimenter horn gebeliği olan hastayı sunmaktır.

Olgu:
33 yaşında multipar 24 haftalık gebeliği olan hasta karın ağrısı nedeniyle hastanemize başvurdu. Ultrasonografi ile yapılan değerlendirmede rudimenter horn içerisinde 24 haftalık yaşayan fetusla birlikte gebelik kesesi tespit edildi. Akut batın bulguları ve batında serbest kan nedeniyle opere edilen hastada teşhis doğrulandı ve kısmen rüptür saptandı. Hastada rudimenter horn eksizyonu yapıldı. 480 gram olan bebek erken neonatal dönemde eksitus oldu. Hasta post operatif 3. gün şifa ile taburcu edildi.

Sonuç:
Rudimenter horn gebelikler nadiren ileri gebelik haftalarına kadar büyüyebilir. Ultrasonografi ile tespiti mümkündür.

Anahtar sözcükler

Rudimenter horn gebelik, ultrasonografi, 2. trimester gebelik.

 

Giriş

Müllerian kanal anomalileri mezonefrik kanalın gelişiminin durması, anormal yapılanması ya da inkomplet füzyonu ile olur. Bu anomaliler bazen semptom vermese de, tekrarlayan gebelik kayıpları, prematurite gibi obstetrik komplikasyonlar ve infertiliteyle ilişkilidir. Gerçek sıklığını bilmek zordur ama değişik yayınlarda 1/10 ile 1/1600 oranında bildirilmiştir.1-3 Rudimenter horn anomalisi, müllerian gelişim anomalileri içerisinde yer alır ve içerisinde çok nadir de olsa gebelik olabilir.4-5 Rudimenter horn gebelikler genellikle 2. trimester başında rüptür olur.6 Bu tür gebeliklerde tanı genellikle rüptürden sonra konulmaktadır. Biz burada 24’üncü gebelik haftasına kadar ilerlemiş, operasyon öncesi ultrasonografi (USG) ile tanısı konmuş kısmen rüptüre rudimenter horn gebelik olgusunu sunduk.

 


Olgu

33 yaşında multipar hasta, son birkaç saattir devam eden karın ağrısı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Obstetrik öyküsünde daha önce 4 kez normal doğum yaptığını ve yine hamile olduğunu bildirdi. Son adet tarihini bilmiyordu ve gebeliği süresince hiç prenatal kontrollere gitmemişti.

Yapılan değerlendirmede; hasta, şuuru açık, genel durumu orta ve soluk olarak gözlendi. Kan basıncı 130/70 mmHg, Nabız 140 atım/dk olarak tespit edildi. Batın muayenesinde; tüm batında hassasiyet, rebound ve defans vardı. Vajinal muayenede kanama gözlenmedi ve servikal muayenede hassasiyet vardı. Laboratuar incelemelerinde Hemoglobin 5.3 gr/dl, Hematokrit %16, WBC 14.210, Platelet 301.000 olarak bulundu. USG ile yapılan değerlendirmede, batın içerisinde ekojen yaygın sıvı vardı ve sol tarafa doğru uzanan içerisinde 24 haftalık yaşayan fetüs olan, sınırları net ayırt edilebilen yapı gözlendi. Fetüs canlı, gebelik kesesi bozulmamış, amniyon sıvısı ve plasenta normal görünümdeydi. Pelvik bölge incelendiğinde, sağda içerisi boş 10x7x6 cm boyutlarında bir uterus gözlendi (Resim 1). Gebelik içeren uterusun batın sol tarafına yerleştiği ve duvarınının oldukça ince olduğunu görüldü (Resim 2). Rudimenter horn gebeliği olabileceği düşünüldü. Hastaya parasentez yapıldı ve defibrine kan geldiği gözlendi.

Hastaya acil laparotomi yapıldı. Ameliyat sırasında, batında 4-5 ünite kadar kan olduğu, solda bulunan rudimenter horn içerisinde gebeliğin geliştiği ve arka kısımda 2 cm’lik kanamalı kısmi bir rüptür alanı olduğu gözlendi (Resim 3). Rudimenter horn ön yüzü kesilerek fetüs dışarı alındı. Daha sonra rudimenter horn rezeksiyonu yapıldı. Bebek 480 gramdı ve erken neonatal dönemde eksitus oldu. Hastaya ameliyat sırasında ve sonrasında kroslanmış 4 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hasta ameliyat sonrası 3. günde şifa ile taburcu edildi.

 


Tartışma

Rudimenter horn içerisinde gebelik 1/40000-1/140000 sıklıkta olduğu bildirilen nadir görülen bir olaydır.4-5 Terme kadar ulaşan birkaç olgu bildirilmişse de malforme uterus normal uterus gibi genişleyemediği için genellikle 1. trimester sonunda ya da 2. trimester başında rüptür oluşur.6 2. trimester sonuna kadar devam eden az sayıda olgu bildirilmiştir.7 Sunduğumuz olguda, gebelik, rüptür oluşmadan fetus canlı olarak 24. gebelik haftasına kadar ulaşmıştır.

Rüptür olması ciddi kanama nedeniyle maternal morbidite ve mortalite sebebidir. Fetus için ise durum her zaman mortaldir. O nedenle rudimenter horn gebeliklerde erken tanı ve tedavi önemlidir. Ancak çoğu zaman rüptürden sonra laparotomi sırasında anlaşılır. Rüptür öncesi tanı konulan olgu çok azdır. Günümüzde hemen hemen her gebe ilk trimester içerisinde USG ile değerlendirilmektedir. Ancak USG ile değerlendirme ehil ellerde ve sistematik olarak yapılmadığı zaman fetüs dışında kalan yapılar değerlendirme dışında kalmakta ve diğer pelvik yapılardaki anormallikler tanınamamaktadır. USG ile inceleme yapılırken fetus dışında kalan yapıların normal olduğunu göstermek bu tür yanlış tanıları önleyecektir. USG ile yaptığımız incelemede fetüs normal izlenirken incelemeye devam edilerek pelvik bölgede ayrıca içerisi boş olan bir uterus izlendi. Hastanın herhangi bir şikayeti olmasa bile benzer şekilde fetus dışında kalan yapılar da sistematik olarak incelenmelidir.

Bunun yanında USG ile rudimenter uterine horn gebeliği gösteren çalışmalar vardır. Daskalakis ve arkadaşları USG ile 1. trimesterde rudimenter horn içerisinde amniyotik keseyi göstermişlerdir.8 Achiron ve arkadaşları, biri interstisyel diğeri rudimenter horn gebeliği olan iki gebelik olgusunu rüptür öncesi 2. trimesterde USG ile tanıdıklarını bildirmişlerdir.9 Yazarlar burada, rudimenter uterin horn gebeliğin Ultrasonografik muayene bulgusu olarak; alışılmadık gebelik lokalizasyonu, ince uterin duvar, inkomplet myometrial katman ve boş uterus tespit ettiklerini vurgulamışlardır. Sunduğumuz bu olguda benzer USG bulguları görüldü. Gebelik içeren rudimenter uterin hornun batının tamamen sol tarafında yerleştiği ve duvarının oldukça ince olduğunu görüldü. Pelvik bölgenin incelenmesine devam edildiğinde ayrıca içerisinde gebelik olmayan uterusun olduğunu görüldü. Bu USG bulguları ile preoperatif olarak rudimenter uterin horn gebelik olabileceği düşünüldü.

Rudimenter uterin horn gebeliklerde hemen hemen fetal viabilite öncesi rüptür oluştuğu için tespit edilince rudimenter horn rezeksiyonu ve gebeliğin sonlandırılması gerekmektedir. Bu yaklaşım rüptüre bağlı oluşacak morbidite ve moratalitenin önlenmesini sağlayacaktır. Biz preopratif rudimenter uterin horn gebelikten şüphelenerek laparotomi yaptık ve tanıyı doğruladık. Fetusun doğurtulmasının ardından uterin horn rezeksiyonu yapıldı.

Sonuç olarak gebelik ultrasonografisi yapılırken gebelik kesesi ve fetus üzerine yoğunlaşmanın yanında diğer pelvik yapılarıda incelemek o bölgedeki yapıların normal ya da anormal olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Benzer şekilde rudimenter horn gebeliği erken gebelik haftalarında tespit edilebilir. Rüptürle birlikte olan maternal morbidite ve mortaliteden kaçınmak rudimenter horn gebeliğin erken tespitiyle mümkün olabilir. Gebelikte yapılan rutin USG değerlendirmesi tüm pelvisi kapsar ise tanıda ciddi katkılar sağlayacaktır.

 

Kaynaklar

 

1. Green LK, Harris RE. Uterine anomalies. Frequency of diagnosis and associated obstetric complications. Obstet Gynecol 1976; 47: 427-9.
2. Golan A, Langer R, Bukovsky I, Caspi E. Congenital anomalies of the mullerian system. Fertil Steril 1989; 51: 747-55.
3. Raga F, Bauset C, Remohi J, Bonilla-Musoles F, Simon C, at al. Reproductive impact of congenital Mullerian anomalies. Hum Reprod 1997; 12: 2277-81.
4. O’Leary J. L. and O’Leary J. A. Rudimentary horn pregnancy. Obstet Gynecol 1963; 22: 371-5.
5. Sfar E, Zine S, Bourghida S, Bettaieb A, Chelli H. Pregnancy in a rudimentary uterine horn: main clinical forms. 5 cases. Rev Fr Gynecol Obstet 1994; 89: 21-6.
6. Akhtar A. Z. Term pregnancy in a rudimentary horn of a bicornuate uterus with fetal salvage: a case report. Asia Oceania J Obstet Gynecol 1988; 14: 143-6.
7. Chang JC, Lin YC. Rupture of rudimentary horn pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1992; 71: 235-8.
8. Daskalakis G, Pilalis A, Lykeridou K and Antsaklis A. Rupture of noncommunicating rudimentary uterine horn pregnancy. Obstet Gynecol 2002; 100: 1108-10.
9. Achiron R, Tadmor O, Kamar R, Aboulafia Y, Diamant Y. Prerupture ultrasound diagnosis of interstitial and rudimentary uterine horn pregnancy in the second trimester. A report of two cases. J Reprod Med 1992; 37: 89-92.