YAZARLARA BİLGİ

Yazıların Hazırlanması

Yazı standardı

• Yazı; A4 dosya kağıtlarına, mekanik veya elektronik yazıcıda 12 punto ile, yaprağın bir yüzüne, iki aralıklı olarak ve kenarlardan 3 cm kalacak şekilde hazırlanmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır. Yazının içinde bulunan her bölüm ayrı bir sayfadan başlamalıdır.

• Yazılara , gönderilen yazının tamamen aynı olan bir dosyayı içeren disket ya da CD-ROM eklenmelidir ( bkz. elektronik dokümantasyon). Disketin üzerine, kullanılan yazı programının adı, yazının başlığı veya kısaltılmış hali ve birinci yazarın adı, soyadı yazılmalıdır.

Yazı tipleri

Yorum yazısı: Davetli yazarlar tarafından yapılır. Tartışılan bir konu üzerinde en fazla 10 ile 12 kaynak içeren ve 2000 kelimeyi (8 sayfa) geçmeyen ve yazarın o konudaki yorumuna ağırlık veren yazılardır. Yorum yazılarında özete gerek yoktur.
Derleme yazısı: Davetli yazarlar tarafından yapılır; 4000 ile 5000 kelime (20 sayfa) içeren, belirli bir konuyu son gelişmeler ışığında ele alan ve literatür sonuçlarını sunan yazılardır. Özet yazılacaksa 300 kelimeden fazla olmamalıdır.
Araştırma yazısı: Klinik ve deneysel çalışmaya dayanan yazılardır. En fazla 6 yazar ismi olmasına gayret edilmelidir. Yukarıda belirtilen formatta, 4000 kelimeyi (16 sayfa) geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Olgu sunumu: İlginç olguların ve tedavi şekillerinin sunumlarıdır. En fazla 5 yazar ismi olmasına gayret edilmelidir ve 2000 kelimeyi (8 sayfa) geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Editöre mektup: Dergide çıkan yazılara yönelik yazılardır; 500 kelimeyi (2 sayfa) ve 3 kaynağı aşmamalıdır. En geç son altı ay içinde yayınlanmış yazılara yönelik olmalıdır.

Yazı Bölümleri

Yazılarda bulunması gereken bölümler şunlardır :
 
1. Başlık sayfası: 1.Konu başlığı; 2.Yazarların (ünvan kullanmaksızın) ad ve soyadlarını; 3.Çalışmanın yapıldığı kuruluş(lar); 4.Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri (en çok beşer tane); 5.Yazışma ile ilgili yazarın posta adresi, e-mail adresi, telefon ve faks numarasını içerir.
 
2. Özet / Abstract sayfası: Yazının Türkçe ve İngilizce başlığını ve özetlerini içerir. Kaynak ve kısaltmalar kullanılmamalıdır. Özet, aşağıda belirtilen kurgu ve sırada hazırlanmalıdır.
a) Araştırma yazısı: Amaç / Background and Objective (Birinci cümlede çalışmaya temel oluşturan bilgi, ikinci cümlede çalışmanın hipotezi ve amacı); Yöntem / Methods (Çalışmanın istatistiksel kurgusu; prospektif, retrospektif, randomize oluşu, araştırılan olgular, örnekler ve metodlar); Bulgular / Results (Çalışmada elde edilen bulgular) ve Sonuç / Conclusion (Çalışmanın bildirilen hipotezi ve amacına yönelik sonucun bir cümlelik yorumu); Anahtar Kelimeler / Key Words (en çok beş adet) başlıkları ile düzenlenmelidir. Araştırma yazısı özeti 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

b) Olgu sunumu: Amaç / Background (Sunulacak olgu veya tedavi biçiminin orijinalliğinin bir veya iki cümle ile belirtilmesi); Olgu(lar) / Case(s) (Bir veya iki cümle ile olgunun özelliği) ve Sonuç / Conclusion (Sunulan olgu veya tedavi şeklinin katkısı nedir?); Anahtar Kelimeler / Key Words (en çok üç adet), başlıkları ile düzenlenmelidir. Olgu sunumu özeti 125 kelimeden fazla olmamalıdır.

c) Derleme: Yazarlar tarafından gerek görülürse, bir paragraf halinde konunun önemi, literatür taramasının sonuçları ve yazarın yorumunu içerir. Derleme yazısı özeti 300 kelimeden fazla olmamalıdır.
 
3. Yazı metni: Aşağıda belirtilen başlıklar halinde ve her başlık ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde düzenlenmelidir.
a) Araştırma yazısı: Giriş (Introduction) Araştırmaya esas teşkil eden konu ana hatları ile ele alınmalı ve araştırmanın amacı belirtilmeli; Yöntem (Methods) Araştırmada kullanılan gereçler, klinik ve laboratuvar yöntemler ayrıntılı olarak belirlenmeli, etik kurallara uygunluk belirtilmeli; Bulgular (Results) Araştırmada saptanan belirgin bulgular yazıda ele alınmalı, diğer bulgular ise ilgili tablo ve grafiklerde gösterilmeli, tekrarlardan kaçınılmalı; Tartışma (Discussion) Araştırmada elde edilen sonuçlar literatür bilgileri ışığı altında ayrıntılı olarak ele alınmalı, gereksiz ve geleceğe dönük yorumlardan ve tekrarlardan kaçınılmalı; Sonuç (Conclusion) Araştırmada elde edilen sonuç kısa ve açık bir şekilde belirtilmeli, çalışmanın amacı ile uyumu ve bunun klinik uygulamadaki yeri vurgulanmalı.
b) Olgu sunumu: Giriş (Background); Olgu(lar) (Cases); Tartışma (Discussion) bölümlerinden oluşur.
c) Derleme: Konunun özelliğine bağlı olarak yazar(lar) tarafından bölümlendirilir.
d) Editöre mektup: Düz metin şeklinde olmalıdır.
 
4. Teşekkür bölümü: Yazar bölümüne girmeyen ancak araştırmaya genel, teknik ve maddi destek sağlayan, kişi veya kurum hakkındaki bilgilendirme metin bölümünün sonunda 4 satırı geçmemek kaydı ile verilmelidir.
 

5. Kaynaklar:
• Kaynaklar yazıda kullanım sırasına göre (2,3,6-8).... şeklinde rakam ile numaralandırılmalı ve yazı içerisinde cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir. Tablolalardaki kaynak numaraları o tablonun yazı içindeki sırasına uygun olarak verilmelidir.

• Türkçe kaynak kullanmaya özet gösterilmelidir.
• Aynı hususta fazla sayıda kaynak gösterilmesinden kaçınılmalıdır.
• Özetleri kaynak olarak kullanmaktan kaçınılmalıdır.

• Dergi isimleri “Index Medicus”a uygun olarak kısaltılmalı, indekste geçmeyen dergiler açık adı ile belirtilmelidir.

• Altı veya daha az sayıda yazar varsa hepsi belirtilmeli; yazar sayısı yedi veya üzerinde ise ilk 6'sı yazılıp Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, yabancı dildeki kaynaklarda ise “et al.” kelimeleri kullanılmalıdır.
• Kaynakları yazarken sıralamalar ve noktalamalar aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.
Dergi: Tabor A, Jerne D, Bock JE. Incidence of rhesus immunization after genetic amniocentesis. Br Med J 1986; 293: 533-6.

Kitap: Jones KL. Practical Perinatology. New York, Springer-Verlag, 1990; 112-9.

Kitap bölümü: Sibai BM, Frangieh AY. Eclampsia. In: Gleicher N (Ed). Principles and Practice of Medical Therapy in Pregnancy. 3rd ed. New-York, Appleton&Lange; 1998; p: 1022-7.
Kurum yazısı: Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.
 
6. Tablolar: Tabloların her biri ayrı kağıda çift aralıklı olarak yazılmalı, üst yazısı bulunmalı ve arabik rakamlar ile numaralandırılmalıdır (Tablo 1, Tablo 2 gibi). Tablolarda yatay ve dikey çizgiler bulunmamalıdır. Tablolar yazı içerisinde geçiş sıralarına göre numaralandırılmalı ve yazı içerisinde parantez içinde belirtilmelidir. Dipnot sırası *, +, #, **, ++, ## şeklinde olmalıdır.
 
7. Grafik ve şekiller: Aydınger kağıdına çini mürekkebi ile çizilmeli veya bilgisayarda koyu karakterde A4 dosya kağıdına basılmalıdır. Her grafik ya da şekil üzerinde numara ve açıklayıcı yazıları bulunmalıdır. Grafik ve şekiller arabik rakamlar ile yazı içerisinde geçiş sıralarına göre numaralandırılmalı ve yazı içerisinde parantez içinde belirtilmelidir.
 
8. Resim ve fotoğraflar: Fotoğraflar parlak kağıda basılmış olmalıdır. Ultrasonografi resimleri anlaşılır yapıda olmalıdır. Resim ve fotoğrafların numara ve açıklayıcı yazıları ayrı bir kağıda yazılmalıdır. Resim ve fotoğrafların arkasına, bastırılmadan kurşun kalem ile numara ve yazar adı belirtilmelidir. Herhangi bir kağıda yapıştırılmaksızın ayrı bir zarfa koyulmalıdır. Renkli basım giderleri yazarlara aittir.
 
9. Diğer hususlar: Başlık ve özette kısaltma kullanılmamalı, metin içinde ilk kez kullanıldığında kısaltmanın önündeki kelimelerin tümü açık olarak yazılmalıdır. Özel kısaltma kullanılamaz. İlaç isimlerinde jenerik isimleri kullanılmalıdır. Cihaz ve kit isimlerinin yanına parantez içinde firma adı, şehir ve ülke ismi belirtilmelidir. Deneysel çalışmalarda ilgili etik kurul onayının alındığını gösteren belge yazıya eklenmelidir. Başka bir kaynaktan alıntı yapılan tablo, şekil, grafik ya da resim, ancak ilgili yazarın yazılı izni ile kullanılan bölümün altında belirtilmek kaydı ile kullanılabilir.

Elektronik Dokümantasyon

Dergi için hazırlanan yazıların basılı kopyaları ile birlikte elektronik ortamlarda (3.5 inç'lik disket, ZIP disket, CD-ROM) gönderilmesi baskıya hazırlık aşamalarını hızlandıracaktır. Bu amaçla aşağıda sunulan kurallara uymaya özen gösterilmelidir.

Dokümanların gönderilmesi için kullanılan disket ya da CD-ROM'un etiketlerinin yazar adı, başlık, iletişim adresi gibi bilgileri içermesi gerekmektedir. Ayrıca içerdiği dosyaların adları ve uzantıları açıkça belirtilmelidir.

Metin dosyaları yaygın kullanılan yazı programlarının güncel versiyonlarıyla hazırlanmalıdır. MS-Word yeğlenen yazılımdır. Diğer PC yazı programları ve ASCII formatı da kabul edilebilir. Macintosh formatlı dosyalar için disket ya da CD-ROM'a ayrıca ekran ve yazıcı fontları da yüklenmelidir. Mizanpaj uygulamalarından kaçınılmalıdır. Kalın, italik ya da alt/üst karakter uygulamaları yapılabilir. Noktalama işaretlerinden sonra mutlaka bir boşluk bırakılmalı, kesme (') işaretinden sonra boşluk bulunmamalıdır. Tablolar metin dosyası içinde, en son sırada yer almalıdır. Tablo, şekil ve resim alt yazıları da aynı dosyanın sonuna eklenmelidir.

Şekiller ayrı dosyalar halinde sunulmalı, metin içine yerleştirilmemelidir. Çizim ve grafikler TIF, EPS ya da WMF formatında kaydedilebilir. Renkli şekiller RGB (8 bits) olarak TIF formatında kaydedilmelidir. Resimler, taranmış doküman ya da kayıt edilmiş görüntü olarak gönderilecek ise hem orijinal taranmış hali hem de resim işleme programında işlenmiş hali ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Taramalar, renkli doküman ise RGB (24 bits), siyah/beyaz doküman ise Grayscale (8 bits) olarak, 300 dpi çözünürlükte, TIF formatında, siyah/beyaz çizimler de Line modunda, 800 dpi çözünürlükte, EPS formatında kaydedilmiş olmalıdır.

Yazıların Gönderilmesi

 
Kontrol listesi
 

- Yazının uzunluğu (en fazla 20 sayfa); orijinaline ek olarak iki kopya

- Metin formatı (iki aralıklı satır ve 12 punto)

- Başlık sayfası (yazar ve kurum adları; iletişim adresi; anahtar kelimeler)

- Özetler (başlıklarıyla birlikte Türkçe ve İngilizce; 125-300 sözcük)

- Kaynaklar (Index medicus'a uygunluk)

- Şekil, tablo ve resimler (numaralandırma; alt yazılar)

- Değerlendirme formu (imzalı; tüm yazarlar)

 
Dergiye yazı gönderilmesi 2 yolla olabilir:

Online yazı gönderimi
Yazıların editöre daha hızlı ulaştığı ve dolayısı ile değerlendirme sürecinin daha çabuk gerçekleştiği online yazı gönderimi, hem pratik hem de ekonomik olması dolayısıyla yazarlara öncelikle önerilen yoldur. Bu sayede yazılar dergide daha kısa sürede yayınlanmaktadır.

Posta yoluyla

Dergide yayınlanacak yazılar 3 kopya (Tablo, şekil, grafik ve resimler dahil) ve yazıyı içeren bir adet disket ile birlikte aşağıdaki adrese taahhütlü olarak gönderilmelidir.

Prof. Dr. Cihat ŞEN
Perinatoloji Dergisi Editörü
Rumeli Caddesi 47/606
Nişantaşı 80220 İstanbul